quy phạm pháp luật

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh

Ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Tạ Quang Đông đã ký quyết định ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.