quảng ngĩa

Chính quyền thiếu kiên quyết, người dân lấn chiếm vùng nước cảng Sa Kỳ

Vùng nước cảng Sa Kỳ đang bị nhiều người dân xung quanh đổ đất đá lấn chiếm làm nơi kinh doanh.