pháp lệnh Cảnh sát cơ động

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

Xuất phát từ yêu cầu tình hình thực tiễn, những bất cập của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động thay thế cho Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013.