nông thôn Việt Nam

Nhiều khó khăn trong xử lý nước thải tại các làng nghề

Làng nghề là một trong những đặc thù của nông thôn Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có hơn 1.300 làng nghề được công nhận và 3.200 làng nghề đang hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Cùng với tốc độ phát triển, mở rộng các làng nghề truyền thống, môi trường làng nghề đang bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, trong đó nước thải là một trong những nguyên nhân chính.

Công bố báo cáo tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã công bố báo cáo “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam: Sự trỗi dậy của con rồng mới mới nổi” nhằm công bố những kết quả nghiên cứu, trình bày những phát hiện chính và đề xuất kiến nghị của báo cáo.