nhiệm vụ quyền hạn

Thông tư mới quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông

Ngày 16-2-2016, thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông sẽ có hiệu lực.