nguồn nguy hiểm cao độ

Trách nhiệm bồi thường đối với nguồn nguy hiểm cao độ tham gia giao thông1

Chủ sở hữu (hoặc người chiếm hữu, sử dụng) nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, thậm chí ngay cả khi không có lỗi...