nghiệp vụ tuyên truyền

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và tuyên giáo cơ sở

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh (CNAN) Bộ Công an tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ tuyên truyền miệng và Nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020 trong Đảng bộ Cục CNAN.