netsmart

A handbook on how to protect children from sexual abuse on the internet

We would never just let our children loose in a city. In effect, the same principle should apply for the internet. Even if the internet is a digital world, it is made up of and populated by real people. 

Ra mắt sổ tay bảo vệ trẻ trước nguy cơ xâm hại tình dục qua mạng

Không ai trong số chúng ta muốn con em mình bị lạc trong một thành phố, và tương tự như vậy, đừng để trẻ bị lạc trên Internet. Dù môi trường mạng là thế giới ảo nhưng mọi hoạt động của nó lại được tạo dựng bởi những con người thật.