mục tiêu sản xuất

Kết quả SXKD tháng 4 của TKV tiếp tục bứt phá

Tháng 4 là tháng thứ 3 liên tiếp trong năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) đạt sản lượng khai thác gần 4 triệu tấn/tháng. TKV đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 3,8 triệu tấn, phấn đấu tiếp tục đạt 4 triệu tấn vào tháng 5.