miễn phí khẩu trang

Xuất hiện nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho dân tại Đà Lạt

Nhiều nhà thuốc tại TP Đà Lạt chiều 1-2 cũng đã treo bảng “Tại đây phát khẩu trang miễn phí”.