kiểm tra sức khoẻ lái xe

Nhiều tiêu cực trong khám sức khoẻ đào tạo, sách hạch giấy phép lái xe

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT nhiều  như việc đào tạo, sát hạch lái xe có tiêu cực, không chú trọng dạy lái, dạy luật mà dạy mẹo, tiểu xảo để thi; chưa quản lý được việc khám sức khoẻ lái xe…