kết nối mạng nhà thuốc

Kết nối mạng các nhà thuốc để kiểm soát tình trạng bán thuốc tuỳ tiện

Việc nối mạng giữa các nhà thuốc, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và trách nhiệm của cán bộ y tế trong thực hiện quy định bán thuốc kê đơn.