kẻ lạm dụng

‘Lang vườn’ phán chuyện Bao Thanh Thiên!4

Người Việt có câu “quá mù ra mưa” nhưng ở thời công nghệ số, xu hướng biến tướng đang bị một số kẻ lạm dụng và cổ súy, ấy là chưa mù, không mù cũng cố tìm cách vống ra mưa.