hiện đại hóa đất nước

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - một phong cách chỉ đạo quyết liệt

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là con người có tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn xả thân vì công việc, vì dân, vì nước; làm việc gì cũng quyết liệt theo đuổi, đôn đốc đến cùng.

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù trong công tác cán bộ

Sáng 22-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.