hạn mức tin nhắn

‘Hạn mức tin nhắn’ - liệu có khả thi chống tin nhắn rác?

Các chính sách đưa ra nếu chặn được 70 - 80% tin nhắn rác đã thành công. Việc đưa ra các chính sách ít nhiều ảnh hưởng đến một bộ phận khách hàng, nhưng sẽ giảm bớt bức xúc của xã hội.