giảm đầu mối

Sắp xếp, giảm đầu mối trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Theo đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sắp sếp, nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn, với các đơn vị biểu diễn nghệ thuật cấp thành phố quản lý, TP Hồ Chí Minh kiến nghị cho giảm từ 8 đơn vị biểu diễn nghệ thuật công lập xuống còn 6 đơn vị.

Giảm 11 đầu mối tại các ban quản lý dự án ở TP Hồ Chí Minh

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang có tổng cộng 44 ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 9 BQL dự án do UBND thành phố quản lý; 11 BQL trực thuộc 8 sở ngành, còn lại là các BQL dự án đầu tư xây dựng cấp quận, huyện.