dự thảo văn kiện

Lợi dụng Hội nghị Trung ương 11 để tán phát “thư ngỏ”, chống phá Đảng, Nhà nước

Lợi dụng thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 11, các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục giở chiêu trò “thư ngỏ” gửi hội nghị và phát tán trên mạng xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều vấn đề khác theo kiểu “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”.

Quan điểm sai trái “Đảng không lãnh đạo kinh tế”

Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, có quan điểm cho rằng “Đảng không lãnh đạo kinh tế”.

Nhìn lại 30 năm đổi mới và về mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới

Dự thảo Văn kiện đã nêu, tình hình thế giới, khu vực 5 năm qua diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức gay gắt.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức nhiều kênh góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng

Trong hai ngày 3 và 4/10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6 (khóa VIII) góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cần tính toán chỉ tiêu tăng trưởng GDP phù hợp hơn

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu cho giai đoạn 2016-2021 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD...

Liên kết vùng từ thực tiễn đồng bằng sông Cửu Long

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nội dung: “Sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế điều phối liên kết vùng”.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội

Tại phiên họp sáng 15/9, UBTV Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp khoảng 31 ngày (không kể các ngày nghỉ), khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 26/11. 

Hội nghị Trung ương 10 thảo luận nhiều dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013)…
>> Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng (tiếp theo số 3741)

III. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
« Trước1 2