đồng bào tôn giáo

Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào tôn giáo

Phát huy vai trò của chức sắc các tôn giáo, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Nam Định tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc...