đơn vị hành chính cấp tỉnh

Cấp thiếu tướng đối với giám đốc Công an tỉnh là phù hợp

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là thiếu tướng và các tỉnh còn lại hàm đại tá sẽ gây khó khăn trong việc xác định các tiêu chí, mặt khác còn gây bất hợp lý trong luân chuyển cán bộ.