đội viên tự quản v

Quận Ba Đình xây dựng mô hình tự quản ở 95 tuyến phố

Công an quận Ba Đình đã tổ chức tập huấn cho 150 đội viên tự quản và cán bộ phụ trách trật tự của Công an 18 phường trong quận.