doanh nghiệp

Công bố quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Nhân quyền trong kỷ nguyên số hóa

Với độ dài hơn 30 trang A4, ấn phẩm đưa ra các nguyên tắc nền tảng và các nguyên tắc hoạt động đối với mỗi quốc gia và doanh nghiệp trong việc bảo vệ nhân quyền, cũng như tôn trọng nhân quyền.