điều động

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh - Bộ Công an

Hoàn thành điều động Công an chính quy về xã ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Huyện Tuy An (Phú Yên) đã hoàn thành việc điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% số xã trên địa bàn

Phú Yên tiếp tục điều động Công an chính quy về xã

Đến nay đã có 27 xã trên địa bàn Phú Yên thực hiện đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã và đang tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của Bộ Công an