địa bàn chiến lược

Để Tây Nguyên phát triển bền vững

Tây Nguyên là vùng chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng, có nhiều thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng để phát triển kinh tế bền vững, tạo sức lan tỏa trong khu vực... nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập...