công chức năng lực kém

"40% cán bộ, nhân viên yếu kém nhưng khó cho nghỉ việc vì là con ông, cháu cha"

Đài PTTH Hà Nội có 719 cán bộ, nhân viên, trong đó hơn 500 biên chế, 200 hợp đồng. Tuy nhiên có 40% không đủ năng lực làm việc.