chương trình hành động

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 21-12, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.