chất lượng đào tạo nghề

Cà Mau: Đào tạo nghề gắn với bố trí việc làm cho lao động

Năm 2015, Cà Mau chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trong đó tập trung vào hai khâu quan trọng là tập trung vào thực hành thay vì nặng về lý thuyết và nâng cao chất lượng dạy nghề.