bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng

8 năm tù cho kẻ chống phá Nhà nước

Nguyễn Quốc Đức Vượng vẫn chứng nào tật nấy, không tự thức tỉnh, tu dưỡng bản thân để làm người có ích cho xã hội mà tiếp tục đăng tải trên tài khoản “Vượng Nguyễn” 98 video livestream, tương đương 110 giờ phát sóng, 366 bài viết có nội dung sai sự thật.