bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn

Sẵn sàng mọi phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XII của Đảng1

Chỉ còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận trong nước và  bạn bè quốc tế sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.