bảo vệ trên tàu

Bảo vệ trên tàu hy sinh được xem xét công nhận liệt sĩ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên mạng đường sắt quốc gia.