UNESCO công nhận

UNESCO công nhận Bài Chòi Nam Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể

Nghệ thuật Bài Chòi Nam Trung bộ chính thức được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.