Trả lối xuống biển cho dân

Đà Nẵng lấy ý kiến 1.245 hộ dân Nam Ô về dự án “Mở lối xuống biển”

Qua việc lấy ý kiến người dân về nội dung điều chỉnh quy hoạch của dự án Lancaster Nam Ô thì tỷ lệ đồng ý cao (79.8%) với nội dung điều chỉnh quy hoạch, trong đó có các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ an sinh xã hội.