Thanh tra chất lượng nước mắm

Công bố kết quả thanh tra chất lượng nước mắm theo chỉ đạo của Thủ tướng 2

Theo đúng hẹn, đến chiều ngày 22-10, Bộ Y tế đã có kết quả thanh tra chất lượng nước mắm để báo cáo Thủ tướng.