Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội

Hạn chế xe máy trong khi đô thị vẫn bị “nén” sẽ không hiệu quả

Nhìn vào mạng lưới giao thông công cộng (GTCC) của Hà Nội hiện nay, có thể thấy rõ sự thiếu đồng bộ, gắn kết giữa giao thông công cộng và xây dựng đô thị.