Quốc phòng thủ đô

Hà Nội sắp xếp các cơ quan báo chí

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo về Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025.