Quánh Nguyễn Anh Khoa

Kiến trúc sư - giảng viên đại học lãnh án tù vì tung tin xuyên tạc

Phạm Xuân Hào là người có trình độ chuyên môn nhưng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, chia sẻ các bài viết có tính chất tiêu cực, xâm phạm lợi ích của người khác.