Phòng chống tội phạm mại dâm

Phấn đấu xóa bỏ triệt để các tụ điểm mại dâm tại Ninh Thuận

Năm 2020, 78,4% xã, phường, thị trấn tại Ninh Thuận không có tệ nạn mại dâm. Tuy nhiên, Ninh Thuận chưa hẳn bằng lòng với kết quả đã đạt được. Địa phương còn đặt mục tiêu phấn đấu xóa bỏ triệt để các tụ điểm, đường dây mại dâm tại Ninh Thuận.

Ninh Thuận tích cực phòng, chống mại dâm và ổn định an ninh

Sau 5 năm thực hiện Chương trình  phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016, những điểm nóng, bức xúc về tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã giảm rõ rệt, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương.