Nhậu nhẹt về nhà cự cãi

Nghịch tử đâm cha ruột tử vong

Khi nghe cha ruột đi nhậu về la rầy trong gia đình, Nhân bước ra sân cầm dao đâm nạn nhân tử vong.