Nghiên cứu bảo tồn

Đề xuất nghiên cứu bảo tồn cá thòi lòi

UBND tỉnh Cà Mau vừa có đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) về nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ để khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá thòi lòi ở huyện Ngọc Hiển.