Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.