Nghị định 141/2017/NQ-CP

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 1-2018

Kể từ ngày 1-1-2018, nhiều chính sách mới của Đảng và Nhà nước chính thức có hiệu lực...

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2018

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 141/2017/NQ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động.