Ngày khai trương

Vờ hỏng xe chặn cửa văn phòng của “đối thủ” ngày khai trương

Không chỉ để án ngữ trước cửa mà trên xe các đối tượng còn chất đầy phân gà gây hôi thối nồng nặc đúng ngày khai trương…