Nậm Có

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở Mù Cang Chải: Hậu họa khôn lường!

Ở Mù Cang Chải, 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống vẫn diễn ra. Công tác tuyên truyền chưa làm thay đổi cách nghĩ về một tập tục đã  bám rễ trong đời sống.