Mẫu tam phủ

Tận mắt xem "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ"

Ngày 1-12, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” chính thức được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.