Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy định bộ máy tinh gọn, hiệu quả như thế nào?

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng 10-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành luật trong thời gian qua.