Luật CNTT 2006

Doanh thu ngành công nghệ thông tin đạt gần 70 tỉ USD

Sau 10 năm, ngành công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ khi mang về tổng doanh thu hơn 67,7 tỉ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng gần 30%/năm.