Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Chính phủ đề nghị lùi thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt1

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.