Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo 2019

Hà Nội tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo 2019

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019 với 2 chủ đề: “Hành tinh và những thành phố của chúng ta - Sự sáng tạo ở mức độ cơ sở hạ tầng” và “Các tổ chức và cuộc sống của chúng ta - Sự sáng tạo ở cấp độ con người".