Đề án tăng cường kiểm soát

Sẽ kết nối mạng các nhà thuốc để giám sát việc bán thuốc theo đơn

Bộ Y tế cho biết sẽ thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn thực hiện trong giai đoạn giai đoạn 2017-2020, nhằm quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện; truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn, tránh thuốc giả, ổn định giá.