ĐBQH Lưu Thành Công

Xử lý người đứng đầu nơi xảy ra những vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng

Cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn ở nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức và chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống xâm hại trẻ em.