Công ty CP Hà Nội Ngàn Năm

Cần khoảng 5.106 tỷ đồng để cải tạo rạch Xuyên Tâm

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm do Công ty CP Hà Nội Ngàn Năm đề xuất, có tổng vốn đầu tư dự kiến 5.106 tỷ đồng, dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2015 và hoàn thành năm 2022.